A társadalmi felelősségvállalás elvei


A. Méltányos munkakörülmények 

 A tisztességes munkakörülmények fontosságának felismerése mellett a Brother Csoport tiszteletben tartja az embereket és elismeri az alapvető emberi jogokat, valamint elvárja, hogy a Brother Csoport  munkatársai és alkalmazottjai ugyanígy járjanak el.

 

1. Elzárkózás a megkülönböztetésektől és a zaklatásoktól

A Brother-csoport nem tolerálja sem a megkülönböztetést sem a zaklatást.
Különösképpen a következőket:
(1) jogellenes megkülönböztetést bárkire vonatkozóan, például fajra, nemre, korra , szexuális irányultságra, terhességre, politikai hovatartozásra, szakszervezeti tagságra, családi állapotra, nemzetiségre, etnikai hovatartozásra, vallásra vagy fogyatékosságra alapozva ; vagy,
(2) sérti az emberi méltóságot zaklatással vagy bántalmazással (bármely okból vagy bármilyen formában), testi fenyítéssel, mentális vagy fizikai kényszerítéssel vagy bármilyen ilyen bánásmód fenyegetésével.

2. Tisztességes és jogszerű munkaügyi gyakorlat

A Brother-csoport törekszik arra, hogy megfeleljen a helyi törvényeknek és előírásoknak, az illetékes hatóságok utasításainak vagy a megfelelő helyi iparági gyakorlatoknak a munkafeltételekkel kapcsolatban, beleértve az órákat, béreket és juttatásokat (beleértve a minimálbéreket) és a túlórákat.

 

3. Szervezetekhez tartozás szabadsága

A Brother Csoport tiszteletben tartja a munkavállalók jogait minden olyan országban, amelynek jellegzetessége, hogy másokkal szabadon társuljanak, csatlakozzanak vagy csatlakozhassanak a szakszervezetekhez, képviselhessék a munkavállalók tanácsait, figyelmebe véve  a helyi törvényeket és rendeleteket.

 

4. Gyermek- és kényszermunka

 Brother-csoport nem tolerálja, illetve nem folytat illegális munkamódszereket.
Különösképpen a következőket: 
  (1) kényszermunkát vagy önkényes börtönmunka alkalmazását;
  (2) előírja, hogy a munkatársak kötelesek átadni a kormány által kiadott azonosító igazolványokat, útleveleket és munkavállalási engedélyeket, amelyek feltételei a foglalkoztatásnak (kivéve az ideiglenes átadást az azonosítás megerősítésére vagy a kormányzati alakiságokra);
  (3) tudatosan alkalmaz a korhatár alatt minden olyan személyt, aki a helyi törvények szerint kötelezõ iskolai végzettséggel rendelkezik;
  (4) tudatosan alkalmazza a 15 évesnél fiatalabbakat (vagy 14, ha az ország törvényei megengedik); vagy
  (5) 18 év alatti munkatársakat rendeljenek olyan munkához, amely veszélyeztetheti egészségüket vagy biztonságukat.

 

5. Egyértelműen meghatározott fegyelmi politikák

A Brother Csoport egyértelműen meghatározza a fegyelmi politikákat és eljárásokat, és ezeket a politikákat és eljárásokat közli az alkalmazottaival.

 

6. Visszaéléssel kapcsolatos közérdekű bejelentés

A Brother Csoport mindegyik vállalatánál ki kell dolgozni egy rendszert az ilyen típusú bejelentésekre vonatkozóan és bátorítani az alkalmazottakat, hogy tegyenek bejelentést minden olyan esetben, amikor a vállalati alapelvek, irányelvek, helyi törvények és rendelkezések megsértését tapasztalják. A Brother Csoport nem engedélyezi a megtorlást ezekkel a személyekkel szemben, a jóhiszeműségről szóló jelentés elkészítéséért, és adott esetben a helyi törvények által megengedett módon biztosítsák az esetleges bejelentők anonimitását.


 

B. Egészség és biztonság

1.  Egészség és biztonság a munkahelyen

A Brother-csoport betartja az összes olyan törvényt és rendeletet, amely a munkatársaink számára biztonságos és egészséges munkahely biztosítására vonatkozik.
  
  A Brother Csoport védi a munkatársak egészségét és biztonságát:
  (1) potenciális biztonsági kockázatok felmérése és ellenőrzése, ideértve a fizikailag igényes munkát, az elektromos és egyéb energiaforrásokat, a tüzet, a járműveket és a vegyi anyagoknak és egyéb biológiai és fizikai tényezőknek való expozíciót;
  (2) megfelelően kialakított és jól karbantartott munkahelyeket és megfelelő védőeszközöket biztosít;
  (3) a biztonságos munkafolyamatok és rendszerek végrehajtása, valamint folyamatos képzés és rendszerek biztosítása a munkahelyi sérülések és betegségek megelőzésére, kezelésére, nyomon követésére és bejelentésére; és
  (4) végrehajtási stratégiák és válaszintézkedések vészhelyzetekre és eseményekre, beleértve az evakuálási eljárásokat, a gyakorlatokat és a helyreállítási terveket.

 

2. Higiénia, élelmiszer és lakhatás

A Brother Csoport biztosítja az alkalmazottaknak és minden olyan harmadik félnek, aki a helyiségeinkben dolgozik, hogy tiszta vízhez juthatnak, a munkahelyek tiszta mellékhelyiségekkel rendelkeznek és ahol étkeztetés is történik, ott az élelmiszer-előkészítő részlegek és az egyéb helyiségek étkeztetés egészségügyi szempontból megfelelőek.
  
Ahol biztosított, a kollégiumokat jól karbantartott, tiszta és biztonságos helyiségekkel kell ellátni, megfelelő vészkijáratokkal, meleg vizet biztosítani a zuhanyozáshoz
, megfelelő fűtéssel és szellőztetéssel gondoskodni személyes terek esetében, a helyi szabványoknak megfelelően.


 C. Környezet

A társadalom fenntartható fejlődése érdekében történő támogatás fontos a Brother-csoportnak, ezért figyelembe veszi a környezetvédelmi politikát, és törekszik arra, hogy tevékenységeink minden területén és a termék életciklusának minden szakaszában csökkentse vállalkozásunk környezetre gyakorolt hatását a tervezéstől és a fejlesztésektől, a gyártáson és a használaton át, egészen a megsemmisítés és az újrafelhasználás, újrahasznosítás folyamatának befejezéséig.

 A Brother Csoport minden környezetvédelmi engedélyt és licencet beszerez és megfelel minden vonatkozó nemzetközi és hazai környezetvédelmi törvénynek és szabályozásnak, beleértve bizonyos anyagok használatának korlátozását is.
 


 D. Etikus és tisztességes üzlet

A Brother Csoport a legmagasabb integritást és etikát követve jár el tevékenységeinek minden területén.

1. Tisztességes üzletkötés

A Brother-csoport betartja a működésünkre vonatkozó országok és régiók trösztellenes és versenyjogi szabályait, és nem tesz olyan lépéseket, amelyek korlátozzák vagy torzítják a szabad és tisztességes versenyt.
A termékek és szolgáltatások megvásárlásakor a Brother a szállítókat pártatlanul és tisztességes feltételek mellett választja ki.

 

2. Korrekt hirdetés

A Brother-csoport fenntartja és betartja a vonatkozó hirdetési szabványokat és tartózkodik a megtévesztő vagy pontatlan reklámok tudatos használatától.

 

3. Tisztességtelen eljárások elutasítása

A Brother-csoport nem folytathat korrupciót, nem zsarolhat és nem sikkaszthat. A megvesztegetés felajánlása vagy a tisztességtelen ajánlatok elfogadása, továbbá tisztességtelen előny megszerzésének egyéb módjai nem megengedettek.

 

4. A vállalati információk pontos jelentése és rögzítése

A Brother Csoport köteles haladéktalanul és pontosan rögzíteni és jelenteni, valamint megőrizni az összes szükséges információt, beleértve a számviteli nyilvántartásokat is.
 A Brother-csoport a legnagyobb alapossággal, meghatározott időre jelentést tesz a részvényesek, befektetők és az alkalmazandó tőkepiacok felé az aktuális pénzügyi helyzetről és információkat ad az üzleti tevékenységekről az alkalmazandó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően, s ezzel megkönnyíti a vonatkozó befektetői döntéseket. 
  
Ezen túlmenően a Brother-csoport kötelezi a Tagokat, hogy személyes nyilatkozatok ne hangozzanak el a Brother nevében újságokban, magazinokban, rádióban, televízióban, videón vagy interneten.

 

5. Információ menedzsment

A Brother Csoport szigorú információkezelési rendszerrel rendelkezik, és biztosítja, hogy a társult vállalatok jogsértő módon, beleegyezés nélkül harmadik fél számára nem szolgáltatnak bizalmas információkat.

 

6. Személyes adatok védelme

A Brother Csoport tiszteletben tartja ügyfeleink, üzleti kapcsolataik és partnereink magánéletét, és olyan védelmet hozott létre, amelynek célja a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása a helyi adatvédelmi törvényeknek megfelelően. A Brother-csoport védi a személyiségi jogokat, beleértve a személyes adatokat, az ügyfelek és a munkavállalók listáit, és nem engedélyezi társult tagoknak a személyes adatok megosztását, hacsak nem a helyi adatvédelmi törvényekkel és a vonatkozó adatvédelmi irányelvekkel vagy más módon megengedett.
 

7. Bennfentes kereskedelem elleni politika

A társult vállalkozások nem vehetnek részt illegális bennfentes kereskedelemben. Az illegális bennfentes kereskedelem általában értékpapírok kereskedelmét jelenti.
 

8. A szellemi tulajdonjogok védelme

A Brother-csoport törekszik a szellemi tulajdonjogainak védelmére, fenntartására és bővítésére (beleértve, de nem kizárólagosan a szabadalmi, a védjegyjogokat és a szerzői jogokat), és a Brother-csoport tiszteletben tartja harmadik felek szellemi tulajdonjogait. A Brother Csoport és a Tagok szándékosan nem sértheti mások szellemi tulajdonjogát.


E. Irányítási rendszer ezen elvek végrehajtására

A Brother Csoport létrehozott  egy irányítási rendszert az alábbi alapelvek végrehajtására:
(1) A Brother Csoport mindegyik vállalatának rendelkeznie kell a saját magatartási kódexével, amely tartalmazza az egyéb vállalati szabályozásokat is. A kódex az alapelvek megvalósítását szolgálja és a Tagoknak be kell tartaniuk a kódex szabályait;  
(2)  A Brother Csoport mindegyik vállalatának rendelkeznie kell egy felelős személlyel, aki felügyeli a magatartási kódexet;
(3) A Brother Csoport mindegyik vállalata rendszeresen tart tréninget a munkavállalóknak, a kódex betartására vonatkozóan
(4) A Brother Csoport mindegyik vállalata rendszeresen ellenőrzést végez az ezen elveknek való megfelelés biztosítása érdekében és;
(5) A Brother Csoport mindegyik vállalata időben korrigálja az időszakos ellenőrzések során feltárt hiányosságokat.
 A Brother Industries, Ltd. jogi osztályának vezetője felel azért, hogy a Brother Csoport minden egyes vállalatának és irányítási rendszereinek ezen elvek végrehajtását biztosítsa, valamint rendszeresen ellenőrizze az irányítási rendszer állapotát.